Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς – ΕΔΑ (European Reference Network -ERN)-COVID 19 και επιληψία

Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς – ΕΔΑ (European Reference Network -ERN) είναι εικονικά δίκτυα στα οποία συμμετέχουν πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη με σκοπό την καταπολέμηση πολύπλοκων νόσων ή σπάνιων νοσήματα και περιστατικών που απαιτούν θεραπεία υψηλής εξειδίκευσης και συγκέντρωση γνώσης και πόρων. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής αποτελεί συμβαλλόμενο μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο αναφοράς για την Επιληψία ( EPICARE ERN). Λόγω της τρέχουσας παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19, οι εμπειρογνώμονες της Διευθύνουσας Επιτροπής EpiCARE ERN ετοίμασαν την ακόλουθη δήλωση συναίνεσης σχετικά με τη φροντίδα του COVID -19 και της επιληψίας.

 

Γενικές οδηγίες για άτομα με Επιληψία

Antiepileptic drugs interactions_in_COVID-19_01.04

Interaction-CBD-Chloroquine-stiripentol-fenfluramine

Other News
winner