Το Υπουργείο Γεωργίας ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) και του Ινστιτούτου Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ)

Μεταρρύθμιση C3.1R1
Αναβάθμιση των γεωργικών πρακτικών από τον 20ό στον 21ο αιώνα, με την επένδυση σε ένα εθνικό κέντρο αριστείας στον τομέα της γεωργικής τεχνολογίας
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), χωρίς οικονομική επιβάρυνση του κράτους

Στόχος της Μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση του ρόλου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) ως κέντρου αριστείας της χώρας στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον. Ειδικότερα, μέσα από την υλοποίηση των τριών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων του ΣΑΑ: (α) Παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών GHG από τη γεωργία, (β) Διαδικτυακή πλατφόρμα για τη βελτίωση του εμπορίου και των πληροφοριών στην αλυσίδα αγροτροφίμων και (γ) Γενετική Βελτίωση του πληθυσμού των αιγοπροβάτων στην Κύπρο, θα καλυφθούν εν πολλοίς οι τεχνικοί στόχοι για την αναβάθμιση του ΙΓΕ. Ωστόσο, για να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα της χώρας και στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι ζωτικής σημασίας για το ΙΓΕ να ενισχυθεί ο ρόλος του μέσω μιας ισχυρής συνεργασίας με Δημόσια Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς του τόπου. Μια συνεργασία που θα διασφαλίζει ότι οι νέες γενιές αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα καταστούν μέτοχοι και φορείς της διεπιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης. Επιπλέον, μια τέτοια συνεργασία αναμένεται ότι θα αυξήσει περαιτέρω τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, θα προωθήσει τις διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες και την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον αγροτικό τομέα και θα διευκολύνει την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτόμων εταιρειών τεχνοβλαστών (spinoff) στην αγροτεχνολογία. Με αυτό τον τρόπο θα μεγιστοποιηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές αποδόσεις από τους εθνικούς πόρους που διατίθενται για έρευνα και θα ενισχυθεί η τριτοβάθμια αγροτική εκπαίδευση. Όπως προβλέπεται στο ΣΑΑ, κατά την περίοδο υλοποίησης της μεταρρύθμισης ο αναβαθμισμένος ρόλος του ΙΓΕ θα επικυρωθεί με Υπουργικό Διάταγμα ή με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, μέσα στο 2022 το ΙΓΕ ξεκίνησε τη διαβούλευση με κυπριακά πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς, προκειμένου να συνομολογηθούν συμφωνίες συνεργασίας που θα προωθούν τον στόχο για την αναβάθμιση των γεωργικών πρακτικών από τον 20ό στον 21ο αιώνα. Η διαβούλευση με το  Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής (ΙΝΓΚ) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του ΙΓΕ σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΙΝΓΚ, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, τόσο με τη συμμετοχή των λειτουργών του ΙΓΕ στην εκπαίδευση των φοιτητών, όσο και με την ερευνητική του υποδομή, την οποία θα διαθέσει για τις ανάγκες μεταπτυχιακής έρευνας.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στηρίζει σθεναρά την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των κυπριακών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς με τη διεπιστημονική συνεργασία δύνανται να δημιουργηθούν συνέργειες με θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφεται σήμερα μεταξύ του ΙΓΕ και του ΙΝΓΚ υιοθετεί τα συστατικά αυτά και προσδοκούμε ότι θα προσδώσει νέες προοπτικές στη συνεργασία των δύο φορέων.
(ΕΠ/ΕΧΡ)

 

 

Related Articles
winner