ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε στις 29 Μαρτίου 2023, η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας (ΕΑΗΥ)  με το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) με σκοπό τη συνεργασία των δύο μερών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος οι οποίοι, μεταξύ άλλων, αφορούν τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω δράσεων εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας. 

Ανάμεσα σε άλλα, η συνεργασία προνοεί την προώθηση κοινών προγραμμάτων, μελετών και ερευνών για τη λύση ή/και αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων αναφορικά με την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογιών για την υλοποίηση των στόχων της ΕΑΗΥ, με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας προς τους πολίτες, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, δεδομένων αλλά και πληροφοριών στο πλαίσιο/αντικείμενο της συνεργασίας, καθώς και παροχή εκπαίδευσης από το ΙΝΓΚ σε στελέχη της ΕΑΗΥ.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας,  Καθ. Χρίστο Ν. Σχίζα και τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή & Ιατρικό Διευθυντή του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδα Φυλακτού. 
ο Πρόεδρος της της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας  της Ηλεκτρονικής Υγείας, μιας πρωτοποριακής ιδέας η οποία αναπτύχθηκε συλλογικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Σκοπός της, είναι να καταστήσει ως σημείο αναφοράς για κάθε πάροχο υπηρεσιών υγείας, τον ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του κάθε πολίτη.  Όπως σημείωσε ο κ. Σχίζας, στην Κύπρο έχει ψηφιστεί ο περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος (2019), ο οποίος καθιερώνει και ρυθμίζει την Ηλεκτρονική Υγεία ως το ενδεικνυόμενο, σύγχρονο μέσο προσφοράς υπηρεσιών Υγείας αλλά και ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης, διαβαθμισμένης προσβασιμότητας και επεξεργασίας της πληροφορίας της Υγείας από όλους τους εμπλεκόμενους.  Βασική αρχή είναι ότι ο πολίτης έχει την ιδιοκτησία και την κυριότητα των δεδομένων της υγείας του. Η ΕΑΗΥ αποτελεί το θεσμικό όργανο το οποίο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τους αρμόδιους ιατρικούς φορείς-ΠΙΣ και την ομοσπονδία συνδέσμων ασθενών θα έχει ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο για όλα τα θέματα ηλεκτρονικής υγείας σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. 

«Ως Ινστιτούτο, προωθούμε και συμμεριζόμαστε κάθε δράση η οποία υποβοηθά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, για αυτό άλλωστε προσανατολιζόμαστε στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής υγείας, η οποία αδιαμφησβήτητα  θα βελτιώσει και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες της χώρας μας», δήλωσε ο κ. Φυλακτού. «Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που συνάψαμε συμφωνία με την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, η οποία, θα λειτουργήσει ως μέσο για περαιτέρω συνεργασίες σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα σχετικά με θέματα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας» ανέφερε τέλος ο κ. Φυλακτού.

 

Λευκωσία, 
31 Μαρτίου 2023 
 

Related Articles
winner