Finance & Administration

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για την επιτυχία του και την επίτευξη της αποστολής και του οράματός του, έχοντας παράλληλα ως βάση τις πέντε του αξίες: Αριστεία, Κοινωνική Προσφορά, Επαγγελματισμός, Καινοτομία και Ομαδικότητα.  

Το Μάρτιο του 2021,  μετά από αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ινστιτούτου, συστάθηκε ξεχωριστό Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελείται από την Προϊστάμενη Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Άννα Μιχαηλίδου και το Λειτουργό Ανθρώπινου Δυναμικού,  κ. Στέλιο Παπανικολάου και λειτουργεί υπό τη γενική εποπτεία του Διευθυντή Οικονομικών και Διοίκησης, κ. Μάριου Φλούρου. 

Το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού εξελίσσεται διαρκώς και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Παράγοντες όπως η εργατική νομοθεσία, η στρατηγική του οργανισμού, η επέκταση του στο μελλοντικό νέο κτίριο, αλλά και η παρούσα πανδημία COVID-19 που καλείται να αντιμετωπίσει, είναι μερικά ενδεικτικά στοιχεία της νευραλγικής θέσης που κατέχει.

Το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, όπως:

 • Αναπτύσσει και υλοποιεί στρατηγικές και πρωτοβουλίες Ανθρώπινου Δυναμικού που ευθυγραμμίζονται με τη συνολική επιχειρησιακή στρατηγική
 • Γεφυρώνει τη διαχείριση και τις σχέσεις των εργαζομένων, αντιμετωπίζοντας απαιτήσεις, παράπονα ή άλλα ζητήματα
 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα μέλη του προσωπικού όσον αφορά εργασιακά και άλλα θέματα
 • Διαχειρίζεται τη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής υψηλού επιπέδου και άρτια καταρτισμένου προσωπικού 
 • Διαχειρίζεται την εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου
 • Συντονίζει τις συνεντεύξεις εξόδου του προσωπικού (exit interviews) και προτείνει πλάνο δράσης εκεί και όπου χρειάζεται
 • Υποστηρίζει τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες του Ινστιτούτου, μέσα από την ανάπτυξη, την εμπλοκή, την παροχή κινήτρων και τη διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου
 • Αναπτύσσει και παρακολουθεί τις συνολικές στρατηγικές του Ανθρώπινου Δυναμικού, τα συστήματα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες Ανθρώπινου Δυναμικού σε ολόκληρο τον οργανισμό
 • Καλλιεργεί και ενθαρρύνει ένα θετικό περιβάλλον εργασίας
 • Επιβλέπει και διαχειρίζεται το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού
 • Διαχειρίζεται τις όποιες αλλαγές στο πρόγραμμα μισθοδοσίας σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών
 • Αναλύει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ινστιτούτου και συντονίζει κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης    
 • Παρέχει υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων μέσω δεικτών μέτρησης του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εξασφαλίζει τη νομική συμμόρφωση σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Εφαρμόζει ορθές πρακτικές ίσης μεταχείρισης του προσωπικού
 • Εφαρμόζει πολιτικές και εσωτερικούς κανονισμούς Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Χειρίζεται τις διαπιστεύσεις του Ινστιτούτου, όπως είναι ο Εργοδότης Ισότητας, HR Excellence in Research και Sound Industrial Relations. 

 

Η εξέλιξη των διαδικασιών, των μεθοδολογιών αλλά και των ανθρώπων γύρω μας είναι κεντρικό σημείο στη χάραξη της στρατηγικής για το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, με μια συνεχή προσπάθεια να ανεβάσει τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Εξαιτίας της ποικιλίας θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει το Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η ομαδικότητα, η αξιοπιστία και η ικανότητα λήψης αποφάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι τα κύρια στοιχεία που το οδηγούν στην επιτυχία.

Η Προϊσταμένη του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Άννα Μιχαηλίδου, είναι απόφοιτη Οικονομικής Επιστήμης και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Οργανωσιακή Ψυχολογία. Επίσης είναι μέλος του Chartered Institute of Personnel and Development του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατέχει πολυετή πείρα στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Ο Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Στέλιος Παπανικολάου είναι απόφοιτος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση. Κατέχει σημαντική πείρα σε θέματα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας.

Related Articles
winner