Finance & Administration

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΙΝΓΚ, Τεχνικές Υπηρεσίες για κάθε στιγμή

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες (ΤΥΠ) του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) είναι παρούσες από την πρώτη μέρα δημιουργίας του ΙΝΓΚ και αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο για την σημερινή υποδομή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργικότητας των ιατρικών μηχανημάτων και του κτιρίου του ΙΝΓΚ. 

Πρωταρχικός στόχος τους είναι η διαχείριση όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων του οργανισμού με στόχο την δημιουργία και διατήρηση ενός σύγχρονου, ποιοτικού, ευέλικτου και λειτουργικού κτηριακού περιβάλλοντος, το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΙΝΓΚ, σε ότι αφορά τη διδασκαλία, την έρευνα, τις διαγνωστικές υπηρεσίες, τα εξωτερικά Ιατρεία, την κλινική και τέλος την κοινωνική προσφορά του ΙΝΓΚ.

Αυτό σημαίνει ότι τόσο ο ιατρικός και ερευνητικός εξοπλισμός, όσο και οι ίδιες οι κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές να διατηρούνται πάντα σε άριστη λειτουργική κατάσταση και ο εξοπλισμός όπου είναι αναγκαίο να είναι βαθμονομημένος και όπου είναι εφικτό να εφαρμόζεται ενεργειακή πολιτική μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ακολουθώντας βασικά πρότυπα ποιότητας και λειτουργικότητας.

 

Οι ΤΥΠ τα τελευταία χρόνια έχουν επιτύχει τα ακόλουθα: 

1.    Σήμερα, διαχειρίζονται συνολικό προϋπολογισμό συντήρησης του οργανισμού, γύρω στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως περιλαμβανομένου του κόστους καυσίμων.
2.    Διαχειρίζονται ετησίως κατά μέσο όρο πέραν των 4,500 αιτημάτων για βλάβες με συνολικά 3 τεχνικούς και 1 λειτουργό συντήρησης και είναι σε συνεχή επαφή με 1300 και πλέον εξωτερικούς προμηθευτές τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.
3.    Έχουν άμεση συμμετοχή και διαχείριση προσφορών που σχετίζονται με τεχνικά θέματα και έργα.
4.    Διαχειρίζονται την καλή διατήρηση και καλή λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού και άλλων περιουσιακών στοιχείων όπου καταγραμμένα σήμερα ξεπερνούν τα 16.3 εκ. ευρώ. 
5.    Διαχειρίζονται το σύστημα πρόσβασης του ΙΝΓΚ και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δημόσιων χώρων. 
6.    Αναλαμβάνουν την μετατροπή χώρων και εργαστηρίων από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι και την τελική υλοποίηση.
7.    Σε συνεργασία με την Λειτουργό Ασφάλειας, Υγείας και Ποιότητας διαχειρίζονται και συμβάλλουν όπου απαιτείται έμπρακτα, σε θέματα πυρόσβεσης και ασφάλειας, ανακύκλωσης, ορθής διαχείρισης αποβλήτων κ.α. καθώς επίσης σε οτιδήποτε αφορά τις πιστοποιήσεις ή άδειες λειτουργίας του κτιρίου από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλους αρμόδιους φορείς.
8.    Από το 2013 μέχρι σήμερα, οι ΤΥΠ είναι άμεσα εμπλεκόμενες με το ISO 17025, ISO 15189 και CHKS. Είναι διαπιστευμένος φορέας για διεκπεραίωση βαθμονομήσεων εξοπλισμού θερμοκρασίας για τα  εργαστήρια και συντονίζουν τις βαθμονομήσεις όλου του κρίσιμου εξοπλισμού με διαπιστευμένο εξωτερικό φορέα ISO 17025.
9.    Το 2013 έγινε εφαρμογή της πλατφόρμας WebTMA. Ένα εξελιγμένο πρόγραμμα καταγραφής εξοπλισμού, βλαβών, προσωπικού, εξωτερικών προμηθευτών και διαχείρισης επίσης όλων των αρχείων των ΤΥΠ του ΙΝΓΚ. 
10.    Το 2014 έγινε αντικατάσταση όλων των ηλεκτρικών πάνελ του κτιρίου και κεντρική παροχή καλωδίωσης, ένα έργο διάρκειας 8 μηνών. Στην ίδια χρονική περίοδο στήθηκε δίκτυο παράλληλης παροχής ρεύματος για βασικό εξοπλισμό και ταυτόχρονα μπήκε αυτόνομο σύστημα UPS στις βασικές υποδομές όπως Servers, κεντρικό σύστημα πρόσβασης και εσωτερικό σύστημα τηλεφωνίας. 
11.    Το 2015 έγινε πλήρης ανασχεδιασμός και αναδιάρθρωση πέραν των 450μ2 του μπλοκ των εργαστηρίων Μοριακής Λειτουργίας & Θεραπείας, Θαλασσαιμίας, Νευρολογίας και άλλων παρόμοιων ερευνητικών χώρων. Ένα έργο διάρκειας πέραν των 11 μηνών από τον σχεδιασμό μέχρι την τελική υλοποίηση του. 
12.    Στην ίδια χρονολογία έγινε επίσης σχεδιασμός και αντικατάσταση όλης της καλωδιακής υποδομής του κτιρίου με πλήρη αντικατάσταση όλων των συστημάτων μεταφοράς δεδομένων και τηλεφωνίας.
13.    To 2016 τελείωσε η πλήρης ανακαίνιση του θαλάμου ασθενών. Μεταξύ άλλων έγινε αλλαγή των πατωμάτων και αλλαγής όλου του εξοπλισμού των δωματίων (κρεβάτια, κατανεμητές Οξυγόνου, κενού και ρευματοδότες) συμπεριλαμβανομένου και των χώρων υγιεινής. 
14.    To 2017 έγινε σχεδιασμός, εγκατάσταση και λειτουργία νέου συστήματος τηλεφωνίας AVAYA IP Office Server, αντικατάσταση και προγραμματισμός 300 συσκευών και άλλης δικτυακής υποδομής.
15.    To 2018 έγινε αντικατάσταση των συστημάτων BMS της SIEMENS-DESIGO με σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση και προγραμματισμό λειτουργίας του εξοπλισμού υποδομής του κτιρίου και των ψυγείων των εργαστηρίων. Ένα έργο διάρκειας 6 μηνών.
16.    Το 2019 έχει υπογράψει την διακήρυξη της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ένας στόχος που πρέπει μέχρι το 2030 να μειωθούν οι ρύποι του οργανισμού κατά 8%.
17.    Το 2020-2021 είχε ξεκινήσει η πλήρης αντικατάσταση όλων των σωλήνων ζεστού/κρύου νερού και κλιματιστικών νερού συστημάτων σε όλο το κτίριο. Ένα έργο που διάρκεσε πέραν των 48 εβδομάδων και έγινε καθώς το κτίριο ήταν σε συνεχή λειτουργία. Στην ίδια χρονολογία έγινε και η αντικατάσταση των κεντρικών μηχανισμών των ασανσέρ του κτιρίου. 
18.    Οι ΤΥΠ έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό και την μετατροπή ενός χώρου στο κτίριο ώστε να δημιουργηθεί εργαστήριο Βιο-ασφαλείας ΙΙΙ, πάντα με την βοήθεια και την καθοδήγηση της προϊστάμενης του τμήματος Μοριακής Ιολογίας καθ. Χριστίνας Χριστοδούλου. Ένα έργο πρωτοποριακό για την Κυπριακή βιολογική έρευνα δίνοντας τους επιστήμονες μας την δυνατότητα διαχείρισης παθογόνων οργανισμών κάτω από πολύ αυστηρά πρότυπα βιο-ασφάλειας και προστασίας και αναμένεται να διεκπεραιωθεί μέχρι τον Απρίλιο 2022.
19.    Στην ίδια χρονιά οι ΤΥΠ είχαν αναλάβει την μετατροπή των χώρων και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου TALOS 120c, που αναμένεται να έχει ευρεία εφαρμογή σε πολλούς τομείς της Ιατρικής καθώς και των Βιοϊατρικών Επιστημών, δεδομένου των πολλαπλών του εφαρμογών: π.χ. Tομογραφία, Φασματοσκοπία ακτινογραφίας διασποράς ενέργειας (EDS): Σάρωση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (STEM).
20.    Οι ΤΥΠ το 2021 έχουν ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για εφαρμογή του ISO 50001:2018 για την διαχείριση της ενέργειας του κτιρίου. Ένας στρατηγικός στόχος του ΙΝΓΚ, με ορίζοντα 3 χρόνια που αναμένεται να συμβάλει αισθητά στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και ενεργήσει ως σημείο αναφοράς για άλλους οργανισμούς παρόμοιας εμβέλειας στην Κύπρο. 
21.    Οι ΤΥΠ είναι μόνιμο μέλος της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας του οργανισμού και συμβάλουν έμπρακτα σε όλες αυτές τις διαδικασίες και την τεχνική υλοποίηση των αποφάσεων της επιτροπής αυτής. 
22.    Τα τελευταία 3 χρόνια οι ΤΥΠ έχουν εμπλακεί άμεσα στο σχεδιασμό του νέου κτιρίου του ΙΝΓΚ. Ένα ερευνητικό κέντρο με κάλυψη 11,358 μ2, που εκτιμάται ότι θα κοστίζει πάνω από 21 εκ. ευρώ και αναμένεται να αναγερθεί μέχρι το 2025.
23.    Το 2021 οι ΤΥΠ έχουν καταφέρει να μετατρέψουν όλες τις διαδικασίες τους σε ηλεκτρονική μορφή μέσο του λογισμικού WebTMA. Παράλληλα έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό, την παραμετροποίηση και την υλοποίηση της αυτοματοποίησης της διαδικασίας αγορών εξοπλισμού και υπηρεσιών του Ινστιτούτου με το ίδιο λογισμικό. 

Τον Οκτώβριο του 2019, οι ΤΥΠ εξασφάλισαν για το ΙΝΓΚ, μέσω της ΟΕΒ,  το 3ο Βραβείο Business4Climete Awards, ανάμεσα σε 46 υποψήφιους οργανισμούς ανά την Κύπρο, για τις προσπάθειες μείωσης των ρύπων του διοξειδίου του άνθρακα τους. 

Κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 οι ΤΥΠ ήταν παρών από την πρώτη μέρα παρέχοντας άμεση και συνεχή υποστήριξη σε όλα τα τμήματα και υπηρεσίες του οργανισμού που έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή με τις διαδικασίες διαγνωστικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, με την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε αρκετά άτομα του οργανισμού ενεργοποιήθηκε η υποδομή τηλεφωνίας ‘softphone’, επιτρέποντας τους χρήστες να λειτουργούν ωσάν να είναι στο χώρο εργασίας.

Οι ΤΥΠ αποτελούνται από τον Ανώτερο Μηχανικό κ. Στυλιανό Στυλιανού, τον Λειτουργό Συντήρησης κ. Ανδρέα Αντωνίου, τους ηλεκτρολόγους ιατρικού εξοπλισμού κ. Νεόφυτο Πολυκάρπου και κ. Μάριο Ζισίμου και τον Τεχνικό Κτιρίου κ. Χρηστάκη Γεωργίου.  Όλα τα μέλη της ομάδας έχουν πολυετή πείρα στον τομέα εργασίας τους και επιμορφώνονται συνεχώς, με συνεχή εκπαίδευση ο καθένας στον τομέα ειδίκευσης του. 

Οι ΤΥΠ ως ομάδα βασικής υποδομής, παρέχει συνεχή, πολυδιάστατη και συχνά απαιτητική τεχνική υποστήριξη, σε όλες τις δομές του οργανισμού. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν στόχο να μετατραπούν σε βάθος χρόνου ως σημείο αναφοράς για άλλους παρόμοιους οργανισμούς, στοχεύοντας πάντα σε καινοτόμες τεχνολογίες και διαδικασίες συντήρησης.


 

Related Articles
winner