Health & Safety and Quality Office

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΙΝΓΚ, Τμήμα Ασφάλειας, Υγείας, Ποιότητας

Το Γραφείο Ασφάλειας, Υγείας και Ποιότητας (ΓΑΥΠ) έχει αρμοδιότητες, οι οποίες χωρίζονται σε δυο πεδία: της Ασφάλειας και Υγείας (Α&Υ) στην Εργασία και της συμμόρφωσης του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) με Διεθνή Πρότυπα Διαπίστευσης. 

Σχετικά με τα θέματα Α&Υ στην Εργασία, οι αρμοδιότητες του ΓΑΥΠ περιλαμβάνουν: ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη προγραμμάτων και διαδικασιών σχετικών με την επαγγελματική Α&Υ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και σε συνεργασία με την Επιτροπή Ασφάλειας του Ινστιτούτου. Το ΓΑΥΠ διατηρεί και διασφαλίζει, όπου είναι απαραίτητο, καλές πρακτικές σε θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος διαμέσου των δραστηριοτήτων του ΙΝΓΚ.   

Το ΓΑΥΠ επιπλέον συνεργάζεται και με το προσωπικό του ΙΝΓΚ για να αναγνωρίσει και να διορθώσει τυχόν επισφαλείς πρακτικές ή συνθήκες, με τη διενέργεια εσωτερικών/εξωτερικών ελέγχων. Γίνεται διαβούλευση με τους Διευθυντές των Τμημάτων για καλύτερη διασφάλιση καλών πρακτικών και ασφαλών διαδικασιών. Σε περίπτωση ατυχήματος ή τραυματισμού, το ΓΑΥΠ ενημερώνεται, ερευνά και αξιολογεί. 

Ανάμεσα σε άλλα, το ΓΑΥΠ εισηγείται διαμόρφωση των χώρων εργασίας στις εγκαταστάσεις του ΙΝΓΚ καθώς και των πρακτικών που ακολουθούνται, για την ανάπτυξη πιο ασφαλών εργασιακών συνθηκών και βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, εφαρμόζει, διενεργεί και αξιολογεί εκπαιδευτικά προγράμματα για την Α&Υ του προσωπικού και ενημερώνει ανάλογα την Επιτροπή Ασφάλειας.

Σε περίπτωση νεοπροσληφθέντα υπαλλήλου, το ΓΑΥΠ εξασφαλίζει την ενημέρωση και εξοικείωσή του με το Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας του ΙΝΓΚ, καθώς επίσης και με τις σχετικές διαδικασίες για θέματα που αφορούν το Ινστιτούτο.

Αναφορικά με τη Διαπίστευση του Ινστιτούτου, το ΓΑΥΠ είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη, εφαρμογή και υποστήριξη των προγραμμάτων και διαδικασιών σε συνάρτηση με το πρόγραμμα Διαπίστευσης κατά CYS EN ISO 15189 εργαστηρίων του ΙΝΓΚ, καθώς επίσης και του συστήματος ποιότητας CHKS για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από το Ινστιτούτο. Επιπλέον, παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί στα εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα με τα συστήματα ποιότητας ISO17025 και CAP.

Επιπλέον, μέσω του ΓΑΥΠ, υπάρχει επίβλεψη για τη συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με τις απαιτήσεις των προτύπων CYS EN ISO 15189, καθώς επίσης και του συστήματος ποιότητας CHKS για τον κλινικό τομέα. Με τις πιο πάνω δράσεις, εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας. Η συνεργασία αυτή καθορίζει και διατηρεί ενημερωμένα τα Εγχειρίδια Ποιότητας του ΙΝΓΚ, και άλλα έγγραφα συναφή με τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το ΓΑΥΠ συνεργάζεται και με άλλους Οργανισμούς και Αρχές και παρέχει βοήθεια και συνεργασία σχετικά με επιθεωρήσεις και διορθωτικές ενέργειες. Συμβουλεύει τη Διοίκηση για τις πρόνοιες της Νομοθεσίας (Νόμοι και Κανονισμοί) σχετικά με την Ασφάλεια, Υγεία και Διαπίστευση, και διενεργεί επιθεωρήσεις πάνω σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και ποιότητας.

Είναι στη δικαιοδοσία του ΓΑΥΠ να διατηρεί Εγχειρίδιο Έκτακτης Ανάγκης και διενεργεί σχετικές ασκήσεις (πυρκαγιάς, σεισμού, κλπ) προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΙΝΓΚ για θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Ποιότητας. Το ΓΑΥΠ αναπτύσσει διαδικασίες για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των εργολάβων, προμηθευτών και άλλων εξωτερικών συνεργατών με τη σχετική νομοθεσία και  τις πολιτικές Ασφάλειας, Υγείας και Ποιότητας του Ινστιτούτου.

Ανάμεσα σε άλλα, το ΓΑΥΠ:

 • Έχει το γενικό συντονισμό για το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Γραφείο και το Τμήμα Πληροφορικής. 
 • Συμμετέχει και διαχειρίζεται θέματα της ασφάλειας (security), μαζί με το Τεχνικό Γραφείο.
 • Διαχειρίζεται και τα όποια περιβαλλοντικά θέματα προκύψουν, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση, ορθή διαχείριση αποβλήτων, κλπ.

 

Τον τελευταίο χρόνο, το ΓΑΥΠ ήταν υπεύθυνο για το συντονισμό όλων των ενεργειών σχετικά με το νέο κορωνοϊό SARS-CoV2, όπως:

 1. Διευκρινήσεις προς το κοινό για τις εξετάσεις για τον κορωνοϊό, σε συντονισμό με άτομα του Κλινικού Τομέα.
 2. Λειτουργία Κλινικού Τμήματος (εισαγωγές στο θάλαμο, επισκέψεις σε ιατρούς, εκτέλεση συνταγών φαρμάκων, αιμοληψίες, φυσιοθεραπείες, κλπ.).
 3. Λήψη και επιτήρηση όλων των μέτρων προστασίας του προσωπικού και υπηρεσιακής συνέχειας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλεργασία, εργασία με βάρδιες, διαδικτυακά μαθήματα φοιτητών Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, κλπ.).
 4. Παροχή οδηγιών για το προσωπικό, τους φρουρούς ασφαλείας και την εταιρεία καθαριότητας, καθώς επίσης και την επιτήρησή τους.
 5. Λήψη επιπρόσθετων μέτρων όπως: ενίσχυση εξαερισμού (αύξηση εναλλαγών αέρα) σε συνεργασία με το Τεχνικό Γραφείο, τοποθέτηση επιπλέον σαπουνιών, και αντισηπτικών, παροχή επιπλέον μέσων ατομικής προστασίας (μασκών, γαντιών, κλπ.).
 6. Διευθέτηση για εμβολιασμό του προσωπικού του ΙΝΓΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.
 7. Διευθέτηση προμήθειας επαρκών ποσοτήτων τεστ ταχείας ανίχνευσης για την ασθένεια SARS-CoV2 για το προσωπικό του ΙΝΓΚ.
 8. Συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις σχετικά με το χώρο εργασίας και την ασθένεια SARS-CoV2 σε συνεργασία με το γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού.
 9. Αποστολή όλων των εκθέσεων που απαιτούνται από το Υπουργείο Υγείας σε καθημερινή βάση
 10. κ.α.

 


Άρθρο
Μαρία Θεοχαρίδου, BSc, MSc
Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας και Ποιότητας
Τηλ. 22 392 720
Φαξ. 22 358 238


 

Related Articles
winner